محمد محمودی

رئیس

 میر علی اشرف درخشان فر

نایب رئیس اول

 رحیم باقری

نایب رئیس ذوم

 علیرضا هروی اصل

دبیر

 

ناصر نادری مارالانی

خزانه دار

 

 محمد علمدار اصل

عضو هیئت مدیره


شهرام محمد زاده خشکباری

عضو هیئت مدیره